Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy SPZO Místek-Hliník

18. 3. 2017

STANOVY

Sdružení přátel zahrádkářské osady Místek-Hliník, spolek

I.

Úvodní ustanovení

Sdružení přátel zahrádkářské osady Místek-Hliník bylo založeno jako občanské sdružení ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. se dnem 1.1.2014 sdružení považuje za spolek a jeho poměry se řídí ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník.

II.

Název a sídlo spolku

2.1. Název spolku: Sdružení zahrádkářské osady Místek- Hliník, spolek

2.2. Sídlo spolku: 738 01 Frýdek-Místek, Topolová 2949

2.3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

III.

Cíle a poslání spolku

3.1. Spolek je založen za účelem naplňování tohoto poslání:

a) pěstovat na užívaných dílcích ovoce, zeleninu, květiny, léčivé a jiné rostliny pro uspokojování vlastních potřeb i k přímému prodeji pro zpestření trhu,

b) doplňkově v souladu s přijatými zásadami /osadní řád/ chovat drobné hospodářské zvířectvo,

c) rozvíjením těchto zálib plnit i významné poslání při tvorbě a ochraně životního prostředí v lokalitě a blízkém okolí osady a vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek členů spolku.

3.2. Úkolem spolku je:

a) nabývat, spravovat, využívat a udržovat v provozuschopném stavu všechny společné doplňkové stavby a provozní zařízení osady ( pro pitnou a užitkovou vodu, oplocení, komunikace, skladové prostory, elektrifikační zařízení apod.)

b) zajišťovat pro členy spolku služby prostřednictvím cizích dodavatelů,

c) spolupracovat se státními orgány na úseku ochrany pozemků proti škůdcům, při ochraně přírody a životního prostředí vůbec.

IV.

Hlavní činnost spolku

4.1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým

posláním tak, jak je vymezeno v článku III. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

 

4.2. Hlavní činnost spolku je financována především z účelových příspěvků dle článku VII. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejší činnosti podle článku V. těchto stanov.

V.

Vedlejší činnost

5.1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

5.2. Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

VI.

Orgány spolku

6.1. Spolek zřizuje tyto orgány:

a) členská schůze

b) předseda

c) kontrolní komise.

 

6.2. Členská schůze:

a) schvaluje hlavní činnosti spolku,

b) volí a odvolává předsedu spolku a členy kontrolní komise,

c) schvaluje zprávu předsedy spolku o činnosti a o hospodaření spolku a bere na vědomí zprávu kontrolního výboru,

d) schvaluje obecné podmínky členství,

e) schvaluje rozpočet spolku a výši účelových příspěvků,

f) schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku. V případě rozhodování o zrušení a zániku spolku tak činí 3/5 většinou přítomných členů.

 

6.3. Předseda spolku:

a) předseda spolku je monokratickým statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku,

b) předsedu spolku volí z řad členů členská schůze, funkční období předsedy spolku je pětileté a umožňuje se opětovné zvolení.

 

6.4. Předseda spolku zejména:

a) řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,

b) odpovídá za chod spolku a za splnění usnesení členské schůze,

c) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke schválení členské schůzi,

d) projednává závěry kontrolní komise,

e) svolává členskou schůzi,

f) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny členské   schůzi či kontrolní komisi.

 

6.5. Členství předsedy zaniká:

a) písemnou rezignací adresovanou kontrolní komisi,

b) úmrtím,

c) odvoláním členské schůze,

d) uplynutím funkčního období.

 

6.6. Kontrolní komise:

a) umožňuje-li to počet členů, zřizuje se kontrolní komise, která má 3 členy,

b) členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze

c) kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami,

d) kontrolní komise je volena na 5 roků  a ze svých členů volí na své prvé schůzi předsedu a místopředsedu, anebo na nejbližší schůzi poté, co dosavadní předseda nebo místopředseda rezignoval na svou funkci,

e) kontrolní komise svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda.

Kontrolní komise přednáší na členské schůzi svou roční zprávu a je oprávněna navrhovat valné hromadě usnesení k hlasování.

Členství v kontrolní komisi zaniká písemnou rezignací adresovanou předsedovi, úmrtím, od-voláním členskou schůzí, uplynutím funkčního období.

VII.

Členství

7.1. Členem  spolku se může stát na základě svobodné vůle každá fyzická osoba, která nabyla zahradní dílec v osadě a která přistoupí ke stanovám spolku. O přijetí za člena spolku roz-hoduje předseda, který stanoví podmínky pro vstup členů a to podle obecných zásad členství schválených členskou schůzí.

7.2. Účelové příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, který představují nedílnou součást příjmů. Výši účelových příspěvků stanoví členská schůze.

7.3. Členství ve spolku zaniká:

a) písemným vystoupením ze spolku adresovaným předsedovi,

b) úmrtím,

c) prodejem zahradního dílce.

                                                      VIII.

                                         Práva a povinnosti členů 

8.1. Každý člen spolku je oprávněn:

a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života,

b) diskutovat na členské schůzi a činit návrhy,

c) volit a být volen do orgánů spolku,

d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje,

e) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.

 

8.2. Každý člen spolku je povinen:

a) bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a pokyny orgánů spolku a hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů,

b) řádně a včas platit účelové příspěvky a další poplatky (např. spotřebu el. energie, vodu atd.) nejpozději do konce kalendářního roku,

c) účastnit se aktivně činnosti spolku

d) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.

IX.

Majetek a hospodaření spolku

9.1. Hospodaření spolku se řídí vždy platným právním řádem. Hospodaření a nakládání   s majetkem spolku musí být realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.

9.2. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.

9.3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

9.4. Za vedení účetnictví a vedení administrativy spolku náleží finanční odměna schválená členskou schůzí.

9.5. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména příspěvky členů, příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, státní příspěvky.

X.

Zánik sdružení 

Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl soudem upozorněn,

  1. vyvíjí činnost zakázanou v § 145 obč. zák.,

  2. vyvíjí činnost v rozporu s § 217 obč. zák.,

  3. nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře,

  4. brání členům ze spolku vystoupit. 

XI.

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do rejstříku spolků, který je veden Krajským soudem v Ostravě.

Znění stanov spolku je projevem svobodné, určité a vážné vůle členů spolku, jehož hlavní úkoly a cíle jsou vyjádřeny ve stanovách.

Stanovy byly přijaty na členské schůzi konané dne 3. 3. 2017